July 2017

ประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

July 27, 2017 // 0 Comments

ประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ 2560  ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 เวลา 13.00 น โดย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธาน