August 2, 2017

การจัดทำแผนปฏิบัติการเรือนจำและทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

August 2, 2017 // 0 Comments

หนังสือแจ้งจัดทำแผนเรือนจำทัณฑสถาน ระยะ 3 ปี ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 2561-2563 – ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ผังความเชื่อมโยงชาติ ยธ. รท. รจ.ทส. ส่วนที่ 3 ผังถ่ายทอดเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ส่วนที่ 4 ตารางแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 2561-2563 ส่วนที่ 5 ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561