October 2017

แบบประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กรมราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2561

October 25, 2017 // 0 Comments

บันทึกภายนอก เบบประเมินองค์กรสำหรับเรือนจำ ทั้งนี้ขอให้ส่งคืนกลับมายัง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Suriwassa.policy@gmail.com ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2561 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทรศัพท์/โทรสาร 0 2525 1226

ประชุมกองแผนงาน

October 10, 2017 // 0 Comments

การประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักทัณฑปฎิบัติ ชั้น 6