การจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

๑. การจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

๑.๑ หนังสือนำส่ง

๑.๒ ปฏิทินการวางแผน

๑.๓ คู่มือการปฏิบัติงาน

๑.๔ บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์

๑.๕ เกณฑ์ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒. แบบฟอร์มคำของบประมาณ

๒.๑ แบบขอตั้งครุภัณฑ์ ๒๕๖๒

๒.๒ แบบขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ๒๕๖๒

๒.๓ แบบฟอร์มคำของบประจำ  ๒๕๖๒

๒.๔ ตัวอย่างหนังสือนำส่งคำขอ งปม ๒๕๖๒

๒.๕ แบบฟอร์มโครงการและคำอธิบาย ๒๕๖๒

๒.๖ แบบฟอร์มเอกสารแนบและปร.๔ ปร.๕

๓. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ

๓.๑ แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓

๓.๒ ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

๓.๓ แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓

๓.๔ ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

๓.๕ แบบฟอร์มรายการตามภารกิจงาน