โครงสร้างระดับผู้บริหาร

cci30112559

นายเกษมศานต์  บุญญจินดา นิลวงศ์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 621  เบอร์มือถือ 098-2601341

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97

นายสิทธิชัย  พรหมเดช
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 630  เบอร์มือถือ 098-260-1381

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81

นายจิรวุฒิ  ปุญญาสวัสดิ์
ตำแหน่งนักวิชาเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 625  เบอร์มือถือ 098-260-1409

นางสาวศิรินภา  นาคธน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 623  เบอร์มือถือ 098-260-1372

น.ส.พิมพ์พร  เนตรพุกกณะ
ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์ราชทัณฑ์อาเซียน/กลุ่มวิชาการ
เบอร์ติดต่อ 02-967-2222 ต่อ 624 เบอร์มือถือ 084-712-8626

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a5

น.ส.รัตน์นฤมล  ทรัพย์ประมูล
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการ
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 624  เบอร์มือถือ 089-235-8135