โครงสร้างระดับผู้บริหาร

นางสาวพิมพ์พร  เนตรพุกกณะ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 621 เบอร์มือถือ 080-071-6417

นายสิทธิชัย พรหมเดช
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 631 เบอร์มือถือ 080-071-6425


นางสาวสิรินภา นาคธน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 623 เบอร์มือถือ 099-971-1989

นายมานะ วินทะไชย
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 623 เบอร์มือถือ 086-971-1986

นางสาวรัตน์นฤมล ทรัพย์ประมูล
ตำแหน่งตำแหน่งพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 624