โครงสร้างระดับผู้บริหาร

    

นายมงคล จันทะจร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 621  เบอร์มือถือ 098-2601341

นายสิทธิชัย  พรหมเดช
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 630  เบอร์มือถือ 098-260-1381

นางสาวศิรินภา  นาคธน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 623  เบอร์มือถือ 098-260-1372

 

 

นายสุภรณ์  น้ำผึ้ง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 624