โครงสร้างระดับผู้บริหาร

นาย กลยุทธ  พานาสันต์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 621  เบอร์มือถือ 0982601341

นางสาวศิรินภา  นาคธน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 623  เบอร์มือถือ 098-260-1372

พลศักดิ์

นายพลศักดิ์ บุญเกิด
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 623  เบอร์มือถือ 098-260-1372

 

นางสาวรัตน์นฤมล  ทรัพย์ประมูล
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 02-967-222 ต่อ 624