การจัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลิ้งค์  รวมไฟล์คำของบ 63

01หนังสือให้จัดทำคำขอ 63 สำนัก กอง

02หนังสือให้จัดทำคำขอ 63 เรือนจำ ทัณฑสถาน

03แบบฟอร์มคำของบประจำ 2563

04แบบฟอร์มขอตั้งครุภัณฑ์ 2563

05แบบฟอร์มขอตั้งสิ่งก่อสร้าง 2563

06แบบฟอร์มโครงการและคำอธิบาย 2563

09เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2560

10เกณฑ์ราคากลางกล้องวงจรปิด_2560

แบบประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กรมราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2561

บันทึกภายนอก

เบบประเมินองค์กรสำหรับเรือนจำ

ทั้งนี้ขอให้ส่งคืนกลับมายัง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Suriwassa.policy@gmail.com ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2561

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2525 1226

การจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์

กรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2560
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
เวลา 9.00 น. – 15.30 น.
โดยมีท่านสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน (ผู้ตรวจราชการกรม)
เป็นประธาน