แจ้งกรอบงบประมาณประเภทงบลงทุนและจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

May 30, 2018 // 0 Comments

แจ้งกรอบ ผบ. 2562 แจ้งกรอบ ผู้ว่า 2562 บัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง รจ. 2562

การจัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

March 15, 2018 // 0 Comments

ลิ้งค์  รวมไฟล์คำของบ 63 01หนังสือให้จัดทำคำขอ 63 สำนัก กอง 02หนังสือให้จัดทำคำขอ 63 เรือนจำ ทัณฑสถาน 03แบบฟอร์มคำของบประจำ 2563 04แบบฟอร์มขอตั้งครุภัณฑ์ 2563 05แบบฟอร์มขอตั้งสิ่งก่อสร้าง 2563 06แบบฟอร์มโครงการและคำอธิบาย 2563 09เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2560 10เกณฑ์ราคากลางกล้องวงจรปิด_2560

แบบประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กรมราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2561

October 25, 2017 // 0 Comments

บันทึกภายนอก เบบประเมินองค์กรสำหรับเรือนจำ ทั้งนี้ขอให้ส่งคืนกลับมายัง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Suriwassa.policy@gmail.com ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2561 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทรศัพท์/โทรสาร 0 2525 1226

1 2 3 6