คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

กลุ่มงานติดตาม

ผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการกรมราชทัณฑ์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี