กลุ่มงานนโยบายและแผน

กลุ่มงานนโยบายและแผน

การจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

July 4, 2019 // 0 Comments

1.การจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.1หนังสือนำส่ง 1.2ปฏิทินงบประมาณ 2564 1.3กรอบระยะเวลาการจัดทำคำของบประมาณ 64 1.4คู่มือปฏิบัติงาน 2564 1.5มาตรฐานครุภัณฑ์ 2561 1.6เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม2562 1.7เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้อง 1.8ไลน์กลุ่ม ขอตั้งงบ 64 รท 1.9แบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้างและตัวอย่างประมาณราคา 2.แบบฟอร์มคำของบประมาณ 2.1ตัวอย่างหนังสือนำส่งคำขอ งปม.2564 2.2แบบขอตั้งครุภัณฑ์ 2564 2.3แบบขอตั้งสิ่งก่อสร้าง 2564 2.4แบบฟอร์มคำของบประจำ 2564 2.5ตัวอย่างสรุปเอกสารแนบและปร.4 ปร.5 2.6แบบฟอร์มโครงการและคำอธิบาย 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา

April 29, 2019 // 0 Comments

– ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา –ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ NS_SumPlanOct2018 – แผ่นพับ ยุทธศาสตร์ชาติ-๒๐-ปี-ฉบับประชาชน – NS_PlanOct2018 – National Strategy – Mind-Map ยุทธศาสตร์ชาติ – เอกสารเผยแพร่ แผนระดับ 1- 2 http://plan.correct.go.th/wp/wp-admin/post-new.php    

1 2 3 4