กลุ่มงานนโนบายและแผน

กลุ่มงานนโนบายและแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา

April 29, 2019 // 0 Comments

– ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา –ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ NS_SumPlanOct2018 – แผ่นพับ ยุทธศาสตร์ชาติ-๒๐-ปี-ฉบับประชาชน – NS_PlanOct2018 – National Strategy – Mind-Map ยุทธศาสตร์ชาติ – เอกสารเผยแพร่ แผนระดับ 1- 2 http://plan.correct.go.th/wp/wp-admin/post-new.php    

การจัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

March 15, 2018 // 0 Comments

ลิ้งค์  รวมไฟล์คำของบ 63 01หนังสือให้จัดทำคำขอ 63 สำนัก กอง 02หนังสือให้จัดทำคำขอ 63 เรือนจำ ทัณฑสถาน 03แบบฟอร์มคำของบประจำ 2563 04แบบฟอร์มขอตั้งครุภัณฑ์ 2563 05แบบฟอร์มขอตั้งสิ่งก่อสร้าง 2563 06แบบฟอร์มโครงการและคำอธิบาย 2563 09เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2560 10เกณฑ์ราคากลางกล้องวงจรปิด_2560

1 2 3 4