ข้อสั่งการผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์

ข้อสั่งการผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์

https://drive.google.com/file/d/1kxxMqYUva6GAFmgjw-DTRiVC_shZOtYF/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) กรมราชทัณฑ์

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) กรมราชทัณฑ์

สรุปเป้าหมายความสำเร็จของโครงการ (ระดับ x) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) กรมราชทัณฑ์