Author Archives: admin

พิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณประจำปี

กองแผนงานจัดพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณประจำปี
เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 4 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 และเรือนจำกลางประธานเขตทั่วประเทศ

 

การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. การจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

๒. แบบฟอร์มคำของบประมาณ

๓. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ

ส่งแบบประเมินเรือนจำ

ส่งแบบประเมินตามข้อกำหนด กรุงเทพขอให้รีบตอบแบบประเมินแล้วส่งให้

กองแผนงาน ก่อน 30 ตุลาคม 2558

ส่งเอกสารก่อนทาง

Email       Kongpan_301th@hotmail.com

เอกสารดาวน์โหลตดแบบประเมิน

พิธีเปิดเครื่องมือวัดระดับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9168291680916799167891683

พิธีเปิดเครื่องมือวัดระดับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตามมาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้กับบุคลากรกระทรวงยุติธรรม  วันที่ 5 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเช็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าของการจัดทำระบบ Web Services

31119311183111731121

ศูนย์สารสนเทศ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม  สำนักงานอัยการสูงสุด  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมคุมประพฤติ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศข้อมูลผู้กระทำผิด เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบ Web Services เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 กรมราชทัณฑ์ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.