Author Archives: admin

แจ้งกรอบงบประมาณประเภทงบลงทุนและจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือ

แบบฟอร์ม

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

บัญชีแสดงรายการและกรอบวงเงิน 2561

ฟอร์มแผนจัดซื้อจัดจ้าง 61 ลงทุน

 

บัญชีและหลักเกณฑ์ประกอบการใช้จ่ายงบประมาณ

บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์

บัญชีนวัตกรรมไทย

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

พิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณประจำปี

กองแผนงานจัดพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณประจำปี
เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 4 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 และเรือนจำกลางประธานเขตทั่วประเทศ

 

การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. การจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

๒. แบบฟอร์มคำของบประมาณ

๓. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ

ส่งแบบประเมินเรือนจำ

ส่งแบบประเมินตามข้อกำหนด กรุงเทพขอให้รีบตอบแบบประเมินแล้วส่งให้

กองแผนงาน ก่อน 30 ตุลาคม 2558

ส่งเอกสารก่อนทาง

Email       Kongpan_301th@hotmail.com

เอกสารดาวน์โหลตดแบบประเมิน