ทั่วไป/สำนัก/กองอื่นๆ

ทั่วไป

ประชุมกองแผนงาน

October 10, 2017 // 0 Comments

การประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักทัณฑปฎิบัติ ชั้น 6

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

June 30, 2017 // 0 Comments

ถึง เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง และสถานกักกัน ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี (จากกลุ่มงานติดตามและประเมินผล)

1 2