ทั่วไป/สำนัก/กองอื่นๆ

ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา

April 29, 2019 // 0 Comments

– ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา –ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ NS_SumPlanOct2018 – แผ่นพับ ยุทธศาสตร์ชาติ-๒๐-ปี-ฉบับประชาชน – NS_PlanOct2018 – National Strategy – Mind-Map ยุทธศาสตร์ชาติ – เอกสารเผยแพร่ แผนระดับ 1- 2 http://plan.correct.go.th/wp/wp-admin/post-new.php    

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล

February 12, 2019 // 0 Comments

กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดอบรมการใข้งานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 โดยมี นายมงคล จันทะจร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบริหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธาน

ประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โฟม และคัดแยกขยะมูลฝอย

January 16, 2019 // 0 Comments

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โฟม  ตลอดจนคัดแยกขยะมูลฝอย ในวันที่ 16 มกราคม 2562

ประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์

January 16, 2019 // 0 Comments

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานนำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2562

1 2 3 4