Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

การจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์

กรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2560
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
เวลา 9.00 น. – 15.30 น.
โดยมีท่านสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน (ผู้ตรวจราชการกรม)
เป็นประธาน

จัดส่งคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์จัดส่งคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภายในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

หนังสือประทับตรา

การจัดทำแผนปฏิบัติการเรือนจำและทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

หนังสือแจ้งจัดทำแผนเรือนจำทัณฑสถาน ระยะ 3 ปี

ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 2561-2563 – ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 2 ผังความเชื่อมโยงชาติ ยธ. รท. รจ.ทส.

ส่วนที่ 3 ผังถ่ายทอดเป้าประสงค์ตัวชี้วัด

ส่วนที่ 4 ตารางแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 2561-2563

ส่วนที่ 5 ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561