การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย

 

22397

การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของ รมต.ยธ ครั้งที่ 4/2558

วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8