บัญชีและหลักเกณฑ์ประกอบการใช้จ่ายงบประมาณ

บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์

บัญชีนวัตกรรมไทย

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค