การจัดทำแผนปฏิบัติการเรือนจำและทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

August 2, 2017 // 0 Comments

หนังสือแจ้งจัดทำแผนเรือนจำทัณฑสถาน ระยะ 3 ปี ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 2561-2563 – ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ผังความเชื่อมโยงชาติ ยธ. รท. รจ.ทส. ส่วนที่ 3 ผังถ่ายทอดเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ส่วนที่ 4 ตารางแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 2561-2563 ส่วนที่ 5 ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

July 27, 2017 // 0 Comments

ประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ 2560  ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 เวลา 13.00 น โดย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธาน

1 2 3 4 5 6 8