การจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561

September 21, 2018 // 0 Comments

ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์  ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์  โดยมีท่านธวัชชัย ชัยวัฒน์ (รองอธิบดี)เป็นประธาน  

การจัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

March 15, 2018 // 0 Comments

ลิ้งค์  รวมไฟล์คำของบ 63 01หนังสือให้จัดทำคำขอ 63 สำนัก กอง 02หนังสือให้จัดทำคำขอ 63 เรือนจำ ทัณฑสถาน 03แบบฟอร์มคำของบประจำ 2563 04แบบฟอร์มขอตั้งครุภัณฑ์ 2563 05แบบฟอร์มขอตั้งสิ่งก่อสร้าง 2563 06แบบฟอร์มโครงการและคำอธิบาย 2563 09เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2560 10เกณฑ์ราคากลางกล้องวงจรปิด_2560

1 2 3 4 5 6 10