อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผล เขต 1 2 7 10

March 29, 2019 // 0 Comments

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผล เขต 1 2 7 10 วันที่ 25 – 27  มกราคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ โดยมี นายมงคล จันทะจร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล

February 12, 2019 // 0 Comments

กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดอบรมการใข้งานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 โดยมี นายมงคล จันทะจร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบริหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธาน

ประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โฟม และคัดแยกขยะมูลฝอย

January 16, 2019 // 0 Comments

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โฟม  ตลอดจนคัดแยกขยะมูลฝอย ในวันที่ 16 มกราคม 2562

ประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์

January 16, 2019 // 0 Comments

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานนำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2562

การอนุมัติจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

October 16, 2018 // 0 Comments

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดการพัสดุุ บัญชีจัดสรรงบลงทุน 62 อนุมัติจัดสรรงบลงทุน 62 เรียน ผบ. ผอ. อนุมัติจัดสรรงบลงทุน 62 เรียนผู้ว่าฯ

1 2 3 4 5 6 11