อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล

February 12, 2019 // 0 Comments

กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดอบรมการใข้งานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 โดยมี นายมงคล จันทะจร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบริหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธาน

ประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โฟม และคัดแยกขยะมูลฝอย

January 16, 2019 // 0 Comments

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โฟม  ตลอดจนคัดแยกขยะมูลฝอย ในวันที่ 16 มกราคม 2562

ประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์

January 16, 2019 // 0 Comments

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานนำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2562

การอนุมัติจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

October 16, 2018 // 0 Comments

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดการพัสดุุ บัญชีจัดสรรงบลงทุน 62 อนุมัติจัดสรรงบลงทุน 62 เรียน ผบ. ผอ. อนุมัติจัดสรรงบลงทุน 62 เรียนผู้ว่าฯ

การประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรมราชทัณฑ์

September 26, 2018 // 0 Comments

การประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรมราชทัณฑ์์ วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 โดยมี นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธาน  

1 2 3 4 5 10