การจัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

March 15, 2018 // 0 Comments

ลิ้งค์  รวมไฟล์คำของบ 63 01หนังสือให้จัดทำคำขอ 63 สำนัก กอง 02หนังสือให้จัดทำคำขอ 63 เรือนจำ ทัณฑสถาน 03แบบฟอร์มคำของบประจำ 2563 04แบบฟอร์มขอตั้งครุภัณฑ์ 2563 05แบบฟอร์มขอตั้งสิ่งก่อสร้าง 2563 06แบบฟอร์มโครงการและคำอธิบาย 2563 09เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2560 10เกณฑ์ราคากลางกล้องวงจรปิด_2560

แบบประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กรมราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2561

October 25, 2017 // 0 Comments

บันทึกภายนอก เบบประเมินองค์กรสำหรับเรือนจำ ทั้งนี้ขอให้ส่งคืนกลับมายัง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Suriwassa.policy@gmail.com ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2561 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทรศัพท์/โทรสาร 0 2525 1226

ประชุมกองแผนงาน

October 10, 2017 // 0 Comments

การประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักทัณฑปฎิบัติ ชั้น 6

การจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์

September 1, 2017 // 0 Comments

กรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เวลา 9.00 น. – 15.30 น. โดยมีท่านสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน (ผู้ตรวจราชการกรม) เป็นประธาน

1 2 3 4 5 8