จัดส่งคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์จัดส่งคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภายในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

หนังสือประทับตรา

การจัดทำแผนปฏิบัติการเรือนจำและทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

หนังสือแจ้งจัดทำแผนเรือนจำทัณฑสถาน ระยะ 3 ปี

ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 2561-2563 – ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 2 ผังความเชื่อมโยงชาติ ยธ. รท. รจ.ทส.

ส่วนที่ 3 ผังถ่ายทอดเป้าประสงค์ตัวชี้วัด

ส่วนที่ 4 ตารางแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 2561-2563

ส่วนที่ 5 ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

  • ประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  • นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ 2560 
  • ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 เวลา 13.00 น โดย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธาน