ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ถึง เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง และสถานกักกัน

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี

(จากกลุ่มงานติดตามและประเมินผล)

เอกสารงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ที่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์

เอกสารงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เล่มที่ ๖ 

เอกสารงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เล่มที่ ๑๒(๑)

เอกสารงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เล่มที่ ๑๒(๓)

แจ้งกรอบงบประมาณประเภทงบลงทุนและจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือ

แบบฟอร์ม

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

บัญชีแสดงรายการและกรอบวงเงิน 2561

ฟอร์มแผนจัดซื้อจัดจ้าง 61 ลงทุน

 

บัญชีและหลักเกณฑ์ประกอบการใช้จ่ายงบประมาณ

บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์

บัญชีนวัตกรรมไทย

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค