ประชุมกองแผนงาน

October 10, 2017 // 0 Comments

การประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักทัณฑปฎิบัติ ชั้น 6

การจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์

September 1, 2017 // 0 Comments

กรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เวลา 9.00 น. – 15.30 น. โดยมีท่านสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน (ผู้ตรวจราชการกรม) เป็นประธาน

การจัดทำแผนปฏิบัติการเรือนจำและทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

August 2, 2017 // 0 Comments

หนังสือแจ้งจัดทำแผนเรือนจำทัณฑสถาน ระยะ 3 ปี ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 2561-2563 – ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ผังความเชื่อมโยงชาติ ยธ. รท. รจ.ทส. ส่วนที่ 3 ผังถ่ายทอดเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ส่วนที่ 4 ตารางแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 2561-2563 ส่วนที่ 5 ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 2 3 4 6