ประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

  • ประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  • นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ 2560 
  • ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 เวลา 13.00 น โดย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธาน

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ถึง เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง และสถานกักกัน

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี

(จากกลุ่มงานติดตามและประเมินผล)

เอกสารงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ที่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์

เอกสารงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เล่มที่ ๖ 

เอกสารงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เล่มที่ ๑๒(๑)

เอกสารงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เล่มที่ ๑๒(๓)