การจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

July 4, 2019 // 0 Comments

1.การจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.1หนังสือนำส่ง 1.2ปฏิทินงบประมาณ 2564 1.3กรอบระยะเวลาการจัดทำคำของบประมาณ 64 1.4คู่มือปฏิบัติงาน 2564 1.5มาตรฐานครุภัณฑ์ 2561 1.6เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม2562 1.7เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้อง 1.8ไลน์กลุ่ม ขอตั้งงบ 64 รท 1.9แบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้างและตัวอย่างประมาณราคา 2.แบบฟอร์มคำของบประมาณ 2.1ตัวอย่างหนังสือนำส่งคำขอ งปม.2564 2.2แบบขอตั้งครุภัณฑ์ 2564 2.3แบบขอตั้งสิ่งก่อสร้าง 2564 2.4แบบฟอร์มคำของบประจำ 2564 2.5ตัวอย่างสรุปเอกสารแนบและปร.4 ปร.5 2.6แบบฟอร์มโครงการและคำอธิบาย 2564

ระเบียบ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

May 30, 2019 // 0 Comments

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา

April 29, 2019 // 0 Comments

– ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา –ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ NS_SumPlanOct2018 – แผ่นพับ ยุทธศาสตร์ชาติ-๒๐-ปี-ฉบับประชาชน – NS_PlanOct2018 – National Strategy – Mind-Map ยุทธศาสตร์ชาติ – เอกสารเผยแพร่ แผนระดับ 1- 2 http://plan.correct.go.th/wp/wp-admin/post-new.php    

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล เขต 6

April 4, 2019 // 0 Comments

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสาระสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล ​ สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานเขต​ 6 วันที่​ 4 เมษายน​ 2562​ ณ​ ห้องประชุมเรือนจำกลางนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก​ นายสมคิด​ คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี​ มีผู้เข้ารับการสัมมนา​ 30 คน​ จาก​ 15 เรือนจำ/ทัณฑสถาน

1 2 3 4 11