รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (QUICK WIN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564