การประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563

November 8, 2019 // 0 Comments

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน  

ระเบียบ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

May 30, 2019 // 0 Comments

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา

April 29, 2019 // 0 Comments

– ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา –ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ NS_SumPlanOct2018 – แผ่นพับ ยุทธศาสตร์ชาติ-๒๐-ปี-ฉบับประชาชน – NS_PlanOct2018 – National Strategy – Mind-Map ยุทธศาสตร์ชาติ – เอกสารเผยแพร่ แผนระดับ 1- 2 http://plan.correct.go.th/wp/wp-admin/post-new.php    

1 2 3 4 11