ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา

– ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ NS_SumPlanOct2018

– แผ่นพับ ยุทธศาสตร์ชาติ-๒๐-ปี-ฉบับประชาชน

– NS_PlanOct2018

– National Strategy

– Mind-Map ยุทธศาสตร์ชาติ

– เอกสารเผยแพร่ แผนระดับ 1- 2 http://plan.correct.go.th/wp/wp-admin/post-new.php