แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) กรมราชทัณฑ์

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) กรมราชทัณฑ์

สรุปเป้าหมายความสำเร็จของโครงการ (ระดับ x) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) กรมราชทัณฑ์