รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ไตรมาส ๑ ( ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)