สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (QUICK WIN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ไตรมาส ๑ ( ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)