NO GIFT POLICY

แจ้งประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

งดให้ งดรับของขวัญ ของฝาก หรือของกำนัล

จากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเทศกาลปีใหม่และทุกเทศกาล