เรื่องอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 จากงบค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

135627  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 จากงบค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง