การจัดทำแผนปฏิบัติการเรือนจำและทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

หนังสือแจ้งจัดทำแผนเรือนจำทัณฑสถาน ระยะ 3 ปี

ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 2561-2563 – ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 2 ผังความเชื่อมโยงชาติ ยธ. รท. รจ.ทส.

ส่วนที่ 3 ผังถ่ายทอดเป้าประสงค์ตัวชี้วัด

ส่วนที่ 4 ตารางแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 2561-2563

ส่วนที่ 5 ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561