จัดส่งคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์จัดส่งคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภายในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

หนังสือประทับตรา