แบบประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กรมราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2561

บันทึกภายนอก

เบบประเมินองค์กรสำหรับเรือนจำ

ทั้งนี้ขอให้ส่งคืนกลับมายัง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Suriwassa.policy@gmail.com ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2561

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2525 1226