ประชุมกองแผนงาน

การประชุมกองแผนงาน
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักทัณฑปฎิบัติ ชั้น 6