การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

March 1, 2017 // 0 Comments

๑. การจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ๑.๑ หนังสือนำส่ง ๑.๒ ปฏิทินการวางแผน ๑.๓ คู่มือการปฏิบัติงาน ๑.๔ มาตรฐานครุภัณฑ์ 60 ๑.๕ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒. แบบฟอร์มคำของบประมาณ ๒.๑ แบบขอตั้งครุภัณฑ์ ๒๕๖๒ ๒.๒ แบบขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ๒๕๖๒ ๒.๓ แบบฟอร์มคำของบประจำ  ๒๕๖๒ ๒.๔ ตัวอย่างหนังสือนำส่งคำขอ งปม ๒๕๖๒ ๒.๕ แบบฟอร์มโครงการและคำอธิบาย ๒๕๖๒ ๒.๖ แบบฟอร์มเอกสารแนบและปร.๔ ปร.๕ ๓. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ๓.๑ แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ๓.๒ ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ๓.๓ แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ๓.๔ ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ๓.๕ แบบฟอร์มรายการตามภารกิจงาน

ส่งแบบประเมินเรือนจำ

October 27, 2015 // 0 Comments

ส่งแบบประเมินตามข้อกำหนด กรุงเทพขอให้รีบตอบแบบประเมินแล้วส่งให้ กองแผนงาน ก่อน 30 ตุลาคม 2558 ส่งเอกสารก่อนทาง Email       Kongpan_301th@hotmail.com เอกสารดาวน์โหลตดแบบประเมิน

1 6 7 8 9 10