พิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณประจำปี

March 17, 2017 // 0 Comments

กองแผนงานจัดพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณประจำปี เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 และเรือนจำกลางประธานเขตทั่วประเทศ  

การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

March 1, 2017 // 0 Comments

๑. การจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ๑.๑ หนังสือนำส่ง ๑.๒ ปฏิทินการวางแผน ๑.๓ คู่มือการปฏิบัติงาน ๑.๔ มาตรฐานครุภัณฑ์ 60 ๑.๕ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒. แบบฟอร์มคำของบประมาณ ๒.๑ แบบขอตั้งครุภัณฑ์ ๒๕๖๒ ๒.๒ แบบขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ๒๕๖๒ ๒.๓ แบบฟอร์มคำของบประจำ  ๒๕๖๒ ๒.๔ ตัวอย่างหนังสือนำส่งคำขอ งปม ๒๕๖๒ ๒.๕ แบบฟอร์มโครงการและคำอธิบาย ๒๕๖๒ ๒.๖ แบบฟอร์มเอกสารแนบและปร.๔ ปร.๕ ๓. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ๓.๑ แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ๓.๒ ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ๓.๓ แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ๓.๔ ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ๓.๕ แบบฟอร์มรายการตามภารกิจงาน

1 7 8 9 10 11