กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

กลุ่มงานติดตาม

แบบประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กรมราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2561

October 25, 2017 // 0 Comments

บันทึกภายนอก เบบประเมินองค์กรสำหรับเรือนจำ ทั้งนี้ขอให้ส่งคืนกลับมายัง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Suriwassa.policy@gmail.com ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2561 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทรศัพท์/โทรสาร 0 2525 1226

ประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

July 27, 2017 // 0 Comments

ประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ 2560  ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 เวลา 13.00 น โดย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธาน

1 2 3