การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เอกสารการประชุมชี้แจงการดำเนินการตาม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ