แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) กรมราชทัณฑ์

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2563 – 2565