อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผล เขต 1 2 7 10

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผล เขต 1 2 7 10

วันที่ 25 – 27  มกราคม 2562

ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์

โดยมี นายมงคล จันทะจร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ