อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล

กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดอบรมการใข้งานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2

โดยมี นายมงคล จันทะจร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบริหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธาน