ประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานนำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2562