ประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โฟม และคัดแยกขยะมูลฝอย

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โฟม  ตลอดจนคัดแยกขยะมูลฝอย ในวันที่ 16 มกราคม 2562